Zálesák letos oslaví 28 let 

Psal se 26. listopad 1990 a v malé klubovně v ulici U Lomu se sešla skupinka dětí ze 12. základní školy (dnešní OA a SPgŠ), aby se svými vedoucími založili oddíl Zálesák. Léta běžela a z oddílu se stala Dětská organizace Zálesák Most. Zálesák v letošním roce oslaví 28 let od svého založení.

Ve svých začátcích se skupina zaměřovala především na pravidelné schůzky a výjezdy, na kterých se její členové učili vše o přírodě a přežití v ní. V současnosti se organizace nejvíce zabývá pořádáním akcí pro širokou veřejnost, pro děti každého věku. Z nejznámějších bychom mohli jmenovat folkové večery s táborákem pořádané na zahradě bývalé 13. ZŠ, Dětské dny plné soutěží a her, pochod večerním pohádkovým lesem s názvem Než vyjde Večernice nebo pořádání oblastního kola pěvecké soutěže Dětská porta, za kterou si organizace v letošním roce společně s Centrem volného času v Mostě převzala Putovní pohár předsedy vlády. Jako jedna z neziskových organizací na Mostecku má Zálesák snahu přiblížit neziskový sektor veřejnosti, což uskutečňuje především správou webových stránek www.neziskovky.unas.cz a každoročně pořádanou akcí Květen pro veřejnost, na které mají neziskovky možnost představit svou činnost.

Hlavním organizátorem všech akcí je třiatřicetiletý Tomáš Smrž, který je jedním ze zakládajících členů Zálesáku. Za práci s dětmi byl již několikrát oceněn – je držitelem 6. stupně březového lístku karmínové barvy a vlastníkem diplomu Sedmi Fričů od Galénovy nadace. V roce 2005 byl zařazen do Českého almanachu osobností a firem a několikrát byl nominován na Cenu města Mostu.

Na závěr zbývá ještě poděkovat – bývalým i současným vedoucím, kteří se ve svém volném čase bez nároku na honorář podílí na organizačním a programovém zajištění akcí; dětem, které dávají pořadatelům motivaci pro další činnost; všem, kteří podporují práci organizace.

www.zalesakmost.cz                                        

  Je třeba nainstalovat modul plug-in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVY Dětské organizace ZÁLESÁK MOST

§1 Název, sídlo

Název: Dětská organizace ZÁLESÁK MOST
Sídlem je klubovna v ulici U lomu 1575/1, Most, 434 01
telefon: 0603 - 20 90 59
email: zalesakmost@seznam.cz
www: http://dozm.adam.cz

§2 Cíle organizace

Cílem organizace je pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase(turistika, sport, botanika). Upevňovat přátelství, vztah k přírodě a lidemkolem nás. Sdružovat pracovníky s dětmi a mládeží. Spolupracovat s ostatnímisdruženími.§3 Členství v organizaci

Členství v organizaci je dobrovolné. Členem se může stát každý, pokudsouhlasí s posláním
a činností organizace. Věková hranice členů není omezena.

Členství vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členských příspěvků.Poté člen obdrží členskou průkazku, která je jeho vlastnictvím.

Členství zaniká:
vystoupením (písemné oznámení)
zánikem organizace
vyloučením za činnost neslučující se s posláním organizace
úmrtím člena

§4 Struktura organizace

Organizace je založena na základě členství jednotlivců a družin (nejménětři členi). Na vedení organizace se podílí zvolení členové (vždy lichýpočet). Vedení organizace se volí vždy jednou za rok a řídí se nadpolovičnívětšinou. Každý člen může vznášet námitky, náměty a připomínky k zakladatelia podílet se na činnosti organizace. Statutárním představitelem organizaceje hlavní vedoucí.§5 Zásady hospodaření

Finance získává organizace od členů prostřednictvím členských příspěvků,nebo darem od členů
a nečlenů. Na činnost přispívá ze svého rozpočtu i zřizovatel. Za hospodařeníorganizace je zodpovědný její hlavní vedoucí. Povinností hlavního vedoucíhoje alespoň jednou do roka seznámit členy s hospodařením. Kterýkoliv členmá právo požádat hlavního vedoucího organizace o předložení hospodaření.